ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ECOKOZIJNEN TE RIJSSEN

a. Het personeel van de VKG-keurmerk leverancier en alle overige door de VKG-keurmerk leverancier voor de montage te werk gestelde personen, zodra zij op de bouwplaats zijn aangekomen, hun montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten, alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun montagewerkzaamheden te verrichten;

Artikel 0 – Definities

 1. Onder VKG-keurmerk leverancier wordt verstaan de bij het VKG-keurmerk aangesloten onderneming.
 2. Onder afnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft gegeven.
 3. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 4. Onder kunststof gevelelementen wordt verstaan, kunststof kozijnen, kunststof deuren en kunststof ramen.

Artikel I – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de VKG-keurmerk leverancier betreffende de verkoop, bewerking, verwerking en plaatsing van kunststof gevelelementen, inclusief de bijkomende werkzaamheden die nodig zijn om de levering, bewerking, verwerking of plaatsing mogelijk te maken in een bestaande woning.
 2. De voorwaarden zijn niet van toepassing op werkzaamheden van bouwconstructieve aard, voor zover deze niet vallen onder de bijkomende werkzaamheden zoals in lid I zijn omschreven. Hiervoor dient de VKG-keurmerk leverancier een overeenkomst van aanneming van werk of een overeenkomst voor het verrichten van diensten af te sluiten.
 3. De VKG-keurmerk leverancier zal producten leveren conform de op de datum van aanbieding geldende VKG-kwaliteitsvoorschriften en –adviezen voor productie en montage van kunststof gevelelementen in de bouw, zoals deze zijn vastgesteld en uitgegeven door de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustie (VKG). De producten dienen geproduceerd te zijn volgens het KOMO attest-met-productcertificaat conform de geldende Beoordelingsrichtlijn (BRL) 0703 Kunststof Gevelelementen en voldoen aan de NPR 7058 en de in de BRL genoemde NEN-normen.
 4. Onder de levering van het product wordt verstaan de levering en montage door de VKG-keurmerk leverancier van één of meer kunststof gevelelementen, met specificaties afgestemd op de woning van de afnemer, die voldoen aan de strengste eisen op de productie en montage en de controle daarop, zoals onder lid 3 boven is beschreven.
 5. In geval van nietigheid of vernietigbaarheid of buiten toepassing verklaring van één of meer bepalingen of delen daarvan, blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand.

Artikel II – Aanbieding

 1. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee maanden en worden vergezeld van tekeningen en principedetails.
 2. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van de VKG-keurmerk leverancier vrijblijvend.
 4. De door de VKG-keurmerk leverancier overlegde detailtekeningen en beschrijvingen worden als algemene richtlijnen beschouwd. Indien sprake is van noodzakelijke afwijkingen zal de VKG-keurmerk leverancier de afnemer terstond informeren. Toleranties dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen.
 5. De door de VKG-keurmerk leverancier uitgebrachte aanbieding, alsmede de door de VKG-keurmerk leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven eigendom van de VKG-keurmerk leverancier, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De afnemer staat er voor in dat geen gegevens betreffende de door de VKG-keurmerk leverancier gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden dan met uitdrukkelijke toestemming van de VKG-keurmerk leverancier worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.

Artikel III – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht door de VKG-keurmerk leverancier. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is.
 2. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de VKG-keurmerk leverancier op verrekening van meerwerk onverlet.
 3. De VKG-keurmerk leverancier kan haar aanbieding of aanvaarding zonder meer herroepen tot drie werkdagen na deze aanbieding of aanvaarding daarvan.
 4. De aanbieding van de VKG-keurmerk leverancier omvat in principe alle werkzaamheden behorende bij het in de aanbieding omschreven product, behoudens de in artikel V lid 1 bedoelde werkzaamheden. Van meerwerk kan sprake zijn in potentiële specifieke gevallen, zoals opgenomen in de overeenkomst. Extra opdrachten worden wel als meerwerk beschouwd.
 5. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
 6. Hoewel meerwerk bij voorkeur schriftelijk overeengekomen wordt, wordt meerwerk in alle gevallen naar billijkheid en zoveel mogelijk in lijn met de overeenkomen prijzen verrekend.
 7. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan volgens de opdrachtnemer gewijzigd kan of moet worden uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen en dit als meer (of minder)werk te verrekenen.
 8. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de VKG-keurmerk leverancier binden de VKG-keurmerk leverancier niet dan nadat en voor zover zij door de VKG-keurmerk leverancier schriftelijk zijn bevestigd. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is.

Artikel IV – Prijs

 1. De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en franco aan het door de afnemer opgegeven adres.
 2. De prijzen die genoemd zijn in de aanbieding zijn twee maanden geldig.
 3. Prijsstijgingen die zich voordoen na het afsluiten van de overeenkomst worden niet doorberekend.
 4. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan is de VKG-keurmerk leverancier gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel V – Montage

 1. Metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, schilder-, centrale verwarmings- en dergelijke werkzaamheden zijn, wanneer niet omschreven in de overeenkomst, voor rekening en risico van de afnemer. Demonteren van het oude kozijn en monteren van het (stel)kozijn zijn onderdeel van de opdracht.
 2. De afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat: b. Het bouwwerk voor vrachtauto’s aan alle zijden bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg; c. Elektrische aansluitmogelijkheden van 220 Volt, water en verlichting ter beschikking van de VKG-keurmerk leverancier zijn; d. De nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend; e. Herstel van tuinen, gewassen en bestratingen plaatsvindt. a. De dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 3. De kosten van vergunningen, alsmede precariorechten zijn voor rekening van de afnemer.
 4. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 5. Kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.
 6. Bij oplevering zullen partijen, indien de afnemer zulks wenst, een gezamenlijke opleveringscontrole uitvoeren, waarbij netheid van uitvoeren, het comfort, de bediening, alsmede de technische aspecten van het product aan de orde komen. Deze controle vindt plaats aan de hand van een vastgestelde controlelijst.

Artikel VI – Levertijd

 1. De levertijd omvat de aflevering door de VKG-keurmerk leverancier van de producten op het door de afnemer opgegeven adres, alsmede montage daarvan.
 2. De levertijd van de gehele leverantie, het gehele werk, de deelleveranties, worden door de VKG-keurmerk leverancier bij benadering vastgesteld.
 3. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat de VKG-keurmerk leverancier ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 4. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: b. De dag van ontvangst door de VKG-keurmerk leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, vergunningen, gegevens en dergelijke, waaronder begrepen de door de afnemer goedgekeurde eerst benodigde werktekeningen; c. De dag van ontvangst door de VKG-keurmerk leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling door de afnemer dient te worden voldaan. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de VKG-keurmerk leverancier ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Indien een leveringsdatum of –week is overeengekomen wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. –week. a. Indien de VKG-keurmerk leverancier, hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de afnemer heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en een opleveringscontrole heeft plaatsgevonden, waarbij de afnemer het werk heeft goedgekeurd. De opleveringscontrole vindt plaats aan de hand van de VKG-keurmerk opleveringscontrolelijst. Deze opleveringscontrolelijst dient door de VKG-keurmerk leverancier en de afnemer te worden ondertekend.
 5. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de VKG-keurmerk leverancier bestelde materialen en diensten. Indien buiten schuld van de VKG-keurmerk leverancier vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 6. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als opgeleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan in het bouwwerk zijn aangebracht. Dit houdt in dat het ontbreken van ondergeschikte onderdelen, die geen afbreuk doen aan het functioneren van de gemonteerde producten, oplevering niet in de weg staat.
 7. Een enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de VKG-keurmerk leverancier van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
 8. Overschrijding, door welke oorzaak ook, van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de afnemer eveneens in geen geval recht op schadevergoeding.
 9. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien de overschrijding van deze tijd het gevolg is van overmacht.
 10. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete blijft beperkt tot ten hoogste in totaal 5% van de overeengekomen prijs voor het gedeelte dat niet tijdig is geleverd.
 11. De VKG-keurmerk leverancier heeft het recht opdrachten in gedeelten te presteren en deze deelprestaties te factureren.
 12. Indien de afnemer na ingebrekestelling verzuimt producten af te nemen, zal de VKG-keurmerk leverancier deze producten voor rekening en risico van de afnemer kunnen opslaan. Deze opslag laat de verplichting van de afnemer tot betaling van de producten alsmede zijn overige verplichtingen onverlet.

Artikel VII – Oplevering en Reclamering

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: b. Na verloop van acht dagen nadat de VKG-keurmerk leverancier de afnemer schriftelijk heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en de afnemer heeft nagelaten een gezamenlijke opleveringscontrole te verrichten. – het restant bij oplevering conform de procedure in artikel VII.
 2. Kleine gebreken zijn geen reden tot onthouding van de goedkeuring. Kleine gebreken zullen door de VKG-keurmerk leverancier zo spoedig mogelijk worden hersteld.
 3. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken van door de VKG-keurmerk leverancier geleverde en gemonteerde producten dient te geschieden bij de gezamenlijke opleveringscontrole volgens lid I.a dan wel als de procedure van lid I.b is gevolgd. Bij overschrijding van de termijn van lid I.b vervalt elke aanspraak jegens de VKG-keurmerk leverancier ter zake van die gebreken.

Artikel VIII – Risico en Eigendomsoverdracht

 1. Zodra de producten zich feitelijk op de bouwplaats bevinden draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze producten mocht ontstaan, behoudends indien deze schade aan grove schuld van de VKG-keurmerk leverancier is te wijten.
 2. Het eigendom van de producten gaat eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan de VKG-keurmerk leverancier uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de VKG-keurmerk leverancier is voldaan. De afnemer is niet bevoegd deze zaken aan derden in pand te geven of in eigendom over te dragen. De afnemer is gehouden in ieder geval van faillissement, surséance van betaling of beslaglegging op zaken de curator, bewindvoerder c.q. beslagleggende partij te wijzen op het onderhavige eigendomsvoorbehoud.
 3. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de VKG-keurmerk leverancier dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin de VKG-keurmerk leverancier haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de VKG-keurmerk leverancier zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Artikel IX – Betaling

 1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de facturering van de overeengekomen prijs als volgt geschieden: – maximaal 30%, met een maximum, van Euro 10.000 (exclusief BTW) bij opdrachtverlening; Van deze regeling kan ten aanzien van de eerste betaling uitsluitend worden afgeweken ten gunste van de afnemer. N.B. De oppervlaktebehandelingen maken onderdeel uit van het product en vallen onder de tien jaar garantie. Oppervlaktebehandelingen van roosters, waterslagen, zonwering en dergelijke, vallen niet onder het product. – Kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid; – Beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen; – Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege de VKG-keurmerk leverancier aan het geleverde zijn uitgevoerd; – Beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu; – Zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken van de in artikel I lid 3 genoemde voorschriften, adviezen en eisen, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de afnemer toegepast, alsmede door of namens de afnemer aangeleverde materialen. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, elke van de wil van de VKG-keurmerk leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, overstroming, wateroverlast, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de VKG-keurmerk leverancier of dat van zijn leveranciers.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 3. Ondergeschikte gebreken, het ontbreken van kleine onderdelen en dergelijke, geven de afnemer geen recht op uitstel van betaling.
 4. Meerwerk zal aan de afnemer in de eindnota in rekening worden gebracht.
 5. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek te geschieden ten kantore van de VKG-keurmerk leverancier of op een door de VKG-keurmerk leverancier aan te wijzen rekening. De afnemer kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien zijn vordering door de VKG-keurmerk leverancier wordt erkend of de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen. Het bepaalde in de laatste volzin geldt niet indien de afnemer consument is.
 6. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de afnemer verplicht op verzoek van de VKG-keurmerk leverancier een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de afnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De VKG-keurmerk leverancier heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de afnemer te verhalen.
 7. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de VKG-keurmerk leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag in rekening te brengen een rente naar een percentage van vier punten boven het promesse-disconto van de Nederlandsche Bank over het brutofactuurbedrag, inclusief omzetbelasting en tevens alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel X – Aanbetalingsregeling Garantie

 1. Op de aanbetaling is de regeling van het Waarborgfonds VKG-keur van toepassing, zoals deze luidt op het tijdstip waarop de overeenkomst met de VKG-keurmerk leverancier is afgesloten. Elke vorm van vergoeding van gevolgschade in verband met het faillissement van de VKG-keurmerk leverancier door het Waarborgfonds VKG-keur is uitgesloten.
 2. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde producten, inclusief het daarbij geleverde glas wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens de in artikel I lid 3 bedoelde kwaliteitsvoorschriften en kwaliteitseisen gewaarborgd voor, indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, een termijn van 10 jaar te rekenen vanaf de dag van oplevering als bedoeld in artikel VI lid 6, met dien verstande dat door de VKG-keurmerk leverancier op hang- en sluitwerk, ventilatieschuiven en dergelijke, en zonweringen twee jaar garantie wordt gegeven.
 3. Buiten de garantie vallen: – Normale slijtage en glasschade die niet veroorzaakt wordt door een constructiefout in de ramen;
 4. De garantie omvat uitsluitend die vervanging of het herstel ter keuze van de VKG-keurmerk leverancier van hetgeen door de afnemer als ondeugdelijk in de zin van de kwaliteitseisen wordt aangetoond, met dien verstande evenwel dat de onder lid 3 laatste streepje, bedoelde zaken en materialen en de aanbrengkosten hiervan niet onder de garantie, zoals beschreven in lid 2, vallen.
 5. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan de VKG-keurmerk leverancier te worden gemeld. De VKG-keurmerk leverancier is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen. De afnemer zal de VKG-keurmerk leverancier hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen en verder aan de VKG-keurmerk leverancier het gebruik van aanwezige energiebronnen en dergelijk eveneens zonder kostenberekening toestaan.
 6. Indien de VKG-keurmerk leverancier ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen zijn eigendom.
 7. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
 8. De garantie vervalt indien de afnemer zonder uitdrukkelijke toestemming van de VKG-keurmerk leverancier reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten.
 9. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de VKG-keurmerk leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de VKG-keurmerk leverancier met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

Artikel XI – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de VKG-keurmerk leverancier is beperkt tot nakoming van de in artikel X van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
 2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de VKG-keurmerk leverancier en behoudens het bepaalde in lid I is alle aansprakelijkheid van de VKG-keurmerk leverancier, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden. Dit laatste zal slechts het geval zijn indien de afnemer consument is of daarmee gelijk te stellen.
 3. De afnemer is gehouden de VKG-keurmerk leverancier schadeloos te stellen voor alle kosten en schade die voor de VKG-keurmerk leverancier mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen welke door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen de VKG-keurmerk leverancier worden ingesteld. De afnemer is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door de VKG-keurmerk leverancier. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien de afnemer consument is.

Artikel XII – Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, elke van de wil van de VKG-keurmerk leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, overstroming, wateroverlast, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de VKG-keurmerk leverancier of dat van zijn leveranciers. b. Het in lid 1a bepaalde geldt eveneens in de gevallen waarin de voortgang van het werk langer dan één week wordt vertraagd, door omstandigheden waarvoor de afnemer verantwoordelijk is, in geval van overmacht als bedoeld in artikel XII en indien de door VKG-keurmerk leverancier gevraagde zekerheid als bedoeld in artikel IX lid 6 Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

Artikel XIII – Opschorting en Ontbinding

 1. a. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door de VKG-keurmerk leverancier te leveren producten), of in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van de afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de VKG-keurmerk leverancier het recht zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat de VKG-keurmerk leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
 2. De VKG-keurmerk leverancier heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel XIII lid I of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. Tenzij de VKG-keurmerk leverancier de schade anders wenst te berekenen, wordt de schade gefixeerd op 50% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst. De VKG-keurmerk leverancier heeft het recht producten die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd terug te nemen tegen contante creditering van de daarvoor door de VKG-keurmerk leverancier berekende koopprijs.
 3. In aanvulling op lid 2 geldt dat de VKG-keurmerk leverancier recht heeft op betaling van de tot dan toe geleverde prestaties. De vorderingen van de VKG-keurmerk leverancier en de verplichtingen van de afnemer jegens de VKG-keurmerk leverancier met betrekking tot de door de VKG-keurmerk leverancier tot dan toe geleverde prestaties zijn onmiddellijk, geheel en ineens opeisbaar.
 4. In de artikel XIII lid I bedoelde gevallen kan de VKG-keurmerk leverancier ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct de volledige betaling vorderen van al hetgeen de afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft de VKG-keurmerk leverancier in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.
 5. De VKG-keurmerk leverancier is, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel XIII lid I of door de rechter wordt ontbonden of opgeschort, nimmer aansprakelijk of schadeplichtig jegens de afnemer.

Artikel XV: – Aanvullingen algemene voorwaarden VKG

 1. Deze algemene voorwaarden betreffen de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden VKG-keurmerk voor de particuliere markt, uitgegeven door de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te ‘s Gravenhage d.d. 1 januari 2002. Deze voorwaarden zijn aangevuld met de artikelen: I lid 5, II lid 3, III lid 3, 5, 6 en 7, VI lid 2, 3 en 8, VIII lid 3, IX lid 6, XIII lid 1b, 3 en 5 en XV lid 1.

Artikel XIV – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de geschillencommissie van de VKG met inachtneming van de VKG-geschillenregeling, tenzij de afnemer, die zich schriftelijk jegens de VKG-keurmerk leverancier op dit beding heeft beroepen, kenbaar maakt dat hij voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest.